دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رضا   توکلی

پست الکترونیکی : r-tavakoli@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پزشکی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی علوم پزشکی

رضا توکلی

محل خدمت:   دانشکده علوم پزشکی

^